Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

AKTUALITY

Monitoring rastlín

V roku 2019 sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla v niektorých MČ pristúpiť k zmenám v ošetrovaní trávnikov. Skúšobne sme vytypovali na území mesta Košice plochy, ako prirodzené lúčne porasty o výmere cca 2 ha. Vzhľadom na kladné ohlasy obyvateľov v roku 2020  sme rozšírili výmeru  týchto plôch na cca 40 ha.  Porasty sú označené tabuľami a odkonzultované s jednotlivými mestskými časťami.  V spolupráci s Katedrou botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika  bude po dobu najbližších troch rokov vykonávaný dva krát ročne monitoring vyšších rastlín na týchto plochách za účelom zistenia aktuálnej diverzity a jej dynamiky. Monitoring bude prebiehať dvakrát ročne, v júni pred prvou kosbou a v auguste, pričom sa zaznamená kompletná druhová skladba vyšších rastlín a ich pokryvnosť.

Odborný dohľad a zodpovednosť za realizáciu monitoringu prevzal RNDr. Matej Dudáš PhD.

V tomto roku sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla ponechať prirodzené lúčne porasty na území mesta.

V tomto roku sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla ponechať prirodzené lúčne porasty na území mesta.

Tieto lúčne porasty budú primárne ponechané v okrajových a menej frekventovaných častiach mestský častí.

Vyšší trávnatý porast lúčneho charakteru je bohatší na druhovú skladbu, má vyššiu hustotu, je stabilnejší a ľahšie odoláva vplyvom počasia. Hustejší porast viac zacloní dopad slnečných lúčov na pôdu, udrží dlhšie rosu a vlahu, znižuje kapilárne odparovanie vody a poskytuje životný priestor i potravu mnohým drobným živočíchom a užitočnému hmyzu.

Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane a rozvoju biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom, inému hmyzu a drobným živočíchom.

Mapové zobrazenie podľa jednotlivých mestských častí :

Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020

Dňa 17.02. 2020 o 8:00 sa uskutočnilo stretnutie k stavbe: „Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020“ za účasti projektanta SPP p. Ondrejku, starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, pracovníkov MU MČ Košice – Ťahanovce, zástupcov realizačnej firmy MONTRÚR s.r.o. a zamestnancov Správy mestskej zelene v Košíciach. (SMsZ)

Na stretnutí projektant a zástupcovia realizátora stavby odprezentovali termín začatia a ukončenia stavby: 15.03.2020 – 31.08.2020 a trasu plánovanej rekonštrukcie, ktorá je totožná s existujúcou trasou plynovodu. SMsZ a MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce mali námietky voči navrhnutej trase, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu v ochrannom pásme existujúceho plynovodu boli tieto námietky zamietnuté (nakoľko sa v okolí určenej trasy nachádzajú ďalšie inžinierske siete /IS/ a nie je priestor na posunutie plynovodu) .

Následne bolo stretnutie (10:30) za účasti pani riaditeľky SMsZ Ing. Marty Popríkovej, JUDr. Rovinského a projektanta SPP p. Ondrejku, kde bolo konštatované: „že zmena trasy plynovodu pre spleť IS nie je možná“ a preto bolo navrhnuté vykonanie kontrolných sond medzi odbočkami z Ázijskej triedy na Sofijsku ulicu (oproti POOLTIME – bazénové centrum) kvôli zisteniu presného trasovania IS v zelenom páse, pre následnú možnosť obnovy stromoradia ( v súčasnosti 8 ks Fraxinus excelsior) ak to rozloženie IS dovolí.

Hĺbenie kontrolných sond je plánované na začiatok 12-ho týždňa 2020.

Stromy v kolízii 25 ks:

Acer saccharinum obv. 50 cm, Acer saccharinum obv. 58 cm ( trojkmeň), Acer saccharinum obv. 32 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 163 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 116 cm, Malus sp. obv. 126 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Fraxinus excelsior obv. 47 cm, Fraxinus excelsior obv. 57 cm, Fraxinus excelsior obv. 32 cm, Fraxinus excelsior obv. 38 cm, Fraxinus excelsior obv. 35 cm, Fraxinus excelsior obv. 50 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Pinus nigra obv. 63 cm, Acer saccharinum obv. 22 cm, Juniperus chinensis obv. 44 cm, Picea pungens obv. 53 cm, Juniperus chinensis obv. 41 cm, Juniperus chinensis obv. 47 cm, Juniperus chinensis obv. 91 cm, Pinus nigra obv. 75 cm, Pinus nigra obv. 53 cm, Acer pseudoplatanus obv. 69 cm, Pinus nigra obv. 82 cm

Kry v kolízii 69 m2:

Ligustrom ovlifolium 17 m2 – živý plot, Philadelphos coronarius 7 m2 – živý plot, Rosa sp. 10 m2, Juniperus chinensis – 9 m2, Spiraea x van houtei 12 m2 – živý plot, Juniperus sabina – 5 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2.

Zmeny týkajúce sa dočasného užívania verejnej zelene od 01.01.2020

Z dôvodu zabezpečenia najšetrnejšieho nakladania s dočasne zabratou a užívanou verejnou zeleňou v meste Košice, uzatvorilo dňa 04.11.2019 mesto Košice so Správou mestskej zelene v Košiciach Príkaznú zmluvu. Predmetom uvedenej zmluvy je okrem iného záväzok Správy mestskej zelene v Košiciach uzatvárať s dočasným užívateľom verejnej zelene zmluvu, ktorej predmetom bude úprava vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania.

Vzhľadom na uvedené, považujeme za dôležité upozorniť verejnosť, že všetkým stanoviskám k záberu zelene či už z dôvodu stavby alebo iba uloženia materiálu, zariadení a pod. na verejnej zeleni, ktoré doteraz vydávala Správa mestskej zelene, bude predchádzať uzatvorenie Zmluvy o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania. V rámci tejto zmluvy sa dočasný užívateľ zaväzuje zložiť na náš účet finančnú zábezpeku, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie úpravy zabratej zelene po skončení prác, v prípade, ak si svoju povinnosť úpravy zabratej zelene dočasný užívateľ nesplní sám. Výška finančnej zábezpeky závisí od výmery zabratej zelene. Až po uzatvorení uvedenej zmluvy a zložení finančnej zábezpeky obdŕži dočasný užívateľ stanovisko správcu k záberu zelene.

Po protokolárnom odovzdaní upravenej verejnej zelene, zloženú finančnú zábezpeku vrátime dočasnému užívateľovi bezúročne v celosti alebo v prípade nesplnenia si povinnosti úpravy zabratej zelene, po odpočítaní nákladov na jej úpravu v zmysle platného cenníka.

Všetky žiadosti o stanovisko Vás naďalej žiadame adresovať na Správu mestskej zelene v Košiciach tak ako doposiaľ.

Od polovice novembra 2019 Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala do svojej správy Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach.

Od polovice novembra 2019 Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala do svojej správy Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach.
Úlohu správcu sme prijali s maximálnou vážnosťou, a postupne sme pristupovali k odstraňovaniu väčších nedostatkov .
V neposlednom rade sme začali aj s bežnou údržbou zelene. V tomto období realizujeme na Verejnom cintoríne odstraňovanie pňov po predchádzajúcich výruboch.
Neodstránené pne boli nie len neestetické, ale prekážali návštevníkom cintorína, pri chôdzi , od vyššej trávy nebolo ich vidieť, ľudia sa potkýnali .
K dnešnému dňu bolo vyfrézovaných 66 ks pňov priemeru 30 – 50 cm .
V odstraňovaní pňov budeme pokračovať, čaká nás ešte poriadny kus práce.

STROMY PRE OBCE

Je tu Jeseň a s ňou spojená možnosť jesennej výsadby, preto by sme Vám chceli dať do pozornosti aktuálnu ponuku okrasných rastlín z našej produkcie.
Radi vás privítame v Záhrade Bernátovce, kde si môžete vybrať zo širokého sortimentu rastlinného materiálu. Pre samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie poskytujeme 20% zľavu z predajnej ceny. Ak si vyberiete zo sortimentu v priloženej tabuľke v hodnote viac ako 1000€ ponúkame možnosť dohody individuálnej ceny. Dôvodom akcie je nutnosť vyskladniť časť škôlky z dôvodu výstavby obchvatu rýchlostnej cesty R2. Rastlinný materiál si je možne prísť pozrieť a osobne zarezervovať v našej okrasnej škôlke.

Na Vašu návštevu sa teší cely tím okrasnej škôlky Bernátovce.

Stromy pre obce

Nové originálne ihrisko „OVEČKA“

Ďalšie ihrisko sme …po stavebnej stránke… dokončili 16. augusta 2019 .
Správa mestsej zelene v Košiciach v Čermeli..pri hisorickej železnici vybudovala nové …ozaj originálne ihrisko….
„Ovečka“….pre Košičanov známe miesto..pri „Baránku“.
Atraktivny herný prvok DRAK , vyhotovený z dreva , nielen dokonale zapadá do čarovnej zelne Čermeľa … ale zároveň je výzvou pre každého malého „horolezca, stenolezca…či fanúšika Indiana Jones…“.
Decká….veľa šikovných a správnych hmatov pri zdolávaní prekážok

Demontáž betónovej hrádzky Mlynského náhona na ulici Slovenskej jednoty

Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečila v dňoch 19 a 20.08.2019 demontáž betónovej hrádzky Mlynského náhona na ulici Slovenskej jednoty , ktorá bola v minulosti z dôvodu umožnenia splavovania malými plavidlami v úseku nad hrádzkou až do jazera Ryba navýšena, čo malo za následok zrušenie pôvodnej funkcie tejto hrádze – okysličovanie a celkové vylepšenie kvality vodného toku. Demontáž hrádzky na základe prieskumu trhu zrealizovala firma BARISA s.r.o , Važecká 11, 040 01Košice. Foto pred a po demontáži hrádzky.

19.2.2019 PLÁNOVANÝ VÝRUB STROMOV

Plánovaný výrub stromov plánovanom na deň 19.02.2019 (utorok) v čase od cca 7:00 – 15:00 hod. v lokalite Škultétyho ulica č. 3 (pri oplotení Špeciálnej základnej školy).
Výrub 4 ks stromov druhu topoľ čierny sa uskutoční na základe právoplatného Rozhodnutia Okresného úradu ŽP číslo : OU-KE-OSZP3-2018/007720.
Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o prestárle stromy s množstvom suchých konárov v korunách (v minulosti už spôsobili škody na majetku) a s množstvom parazitujúceho imela v dôsledku čoho ohrozujú svoje okolie, nakoľko sa v blízkosti nachádzajú dve školy, chodník, cestná komunikácia a parkoviská.