Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

AKTUALITY

Nové sviečkomaty na verejnom cintoríne

Na Verejnom cintoríne v Košiciach sme rozšírili naše služby občanom o možnosť zakúpiť si sviečku v sviečkomate. Cena sviečky sa pohybuje v závislosti od druhu od 0,5€ do 2€ s DPH.  Sviečkomaty boli osadené 16.7.2020 a veríme, že návštevníci cintorína ocenia túto novú službu.

VODNÉ CLONY na Hlavnej ulici v Košiciach opäť v prevádzke

Osvedčené rozprašovače, slúžiace na osvieženie návštevníkov Hlavnej ulice v horúcich letných dňoch sú toho roku umiestnené – jeden pri Dolnej bráne a druhý na severnom konci Hlavnej ulice pred pobočkou Slovenskej sporiteľne.Automaticky sa budú zapínať denne o 10:00 hod. a vypínať podvečer o 18:00 hod..V prípade nepriaznivého – daždivého – počasia budú vypnuté.

Monitoring rastlín

V roku 2019 sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla v niektorých MČ pristúpiť k zmenám v ošetrovaní trávnikov. Skúšobne sme vytypovali na území mesta Košice plochy, ako prirodzené lúčne porasty o výmere cca 2 ha. Vzhľadom na kladné ohlasy obyvateľov v roku 2020  sme rozšírili výmeru  týchto plôch na cca 40 ha.  Porasty sú označené tabuľami a odkonzultované s jednotlivými mestskými časťami.  V spolupráci s Katedrou botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika  bude po dobu najbližších troch rokov vykonávaný dva krát ročne monitoring vyšších rastlín na týchto plochách za účelom zistenia aktuálnej diverzity a jej dynamiky. Monitoring bude prebiehať dvakrát ročne, v júni pred prvou kosbou a v auguste, pričom sa zaznamená kompletná druhová skladba vyšších rastlín a ich pokryvnosť.

Odborný dohľad a zodpovednosť za realizáciu monitoringu prevzal RNDr. Matej Dudáš PhD.

V tomto roku sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla ponechať prirodzené lúčne porasty na území mesta.

V tomto roku sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla ponechať prirodzené lúčne porasty na území mesta.

Tieto lúčne porasty budú primárne ponechané v okrajových a menej frekventovaných častiach mestský častí.

Vyšší trávnatý porast lúčneho charakteru je bohatší na druhovú skladbu, má vyššiu hustotu, je stabilnejší a ľahšie odoláva vplyvom počasia. Hustejší porast viac zacloní dopad slnečných lúčov na pôdu, udrží dlhšie rosu a vlahu, znižuje kapilárne odparovanie vody a poskytuje životný priestor i potravu mnohým drobným živočíchom a užitočnému hmyzu.

Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane a rozvoju biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom, inému hmyzu a drobným živočíchom.

Mapové zobrazenie podľa jednotlivých mestských častí :

Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020

Dňa 17.02. 2020 o 8:00 sa uskutočnilo stretnutie k stavbe: „Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020“ za účasti projektanta SPP p. Ondrejku, starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, pracovníkov MU MČ Košice – Ťahanovce, zástupcov realizačnej firmy MONTRÚR s.r.o. a zamestnancov Správy mestskej zelene v Košíciach. (SMsZ)

Na stretnutí projektant a zástupcovia realizátora stavby odprezentovali termín začatia a ukončenia stavby: 15.03.2020 – 31.08.2020 a trasu plánovanej rekonštrukcie, ktorá je totožná s existujúcou trasou plynovodu. SMsZ a MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce mali námietky voči navrhnutej trase, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu v ochrannom pásme existujúceho plynovodu boli tieto námietky zamietnuté (nakoľko sa v okolí určenej trasy nachádzajú ďalšie inžinierske siete /IS/ a nie je priestor na posunutie plynovodu) .

Následne bolo stretnutie (10:30) za účasti pani riaditeľky SMsZ Ing. Marty Popríkovej, JUDr. Rovinského a projektanta SPP p. Ondrejku, kde bolo konštatované: „že zmena trasy plynovodu pre spleť IS nie je možná“ a preto bolo navrhnuté vykonanie kontrolných sond medzi odbočkami z Ázijskej triedy na Sofijsku ulicu (oproti POOLTIME – bazénové centrum) kvôli zisteniu presného trasovania IS v zelenom páse, pre následnú možnosť obnovy stromoradia ( v súčasnosti 8 ks Fraxinus excelsior) ak to rozloženie IS dovolí.

Hĺbenie kontrolných sond je plánované na začiatok 12-ho týždňa 2020.

Stromy v kolízii 25 ks:

Acer saccharinum obv. 50 cm, Acer saccharinum obv. 58 cm ( trojkmeň), Acer saccharinum obv. 32 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 163 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 116 cm, Malus sp. obv. 126 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Fraxinus excelsior obv. 47 cm, Fraxinus excelsior obv. 57 cm, Fraxinus excelsior obv. 32 cm, Fraxinus excelsior obv. 38 cm, Fraxinus excelsior obv. 35 cm, Fraxinus excelsior obv. 50 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Pinus nigra obv. 63 cm, Acer saccharinum obv. 22 cm, Juniperus chinensis obv. 44 cm, Picea pungens obv. 53 cm, Juniperus chinensis obv. 41 cm, Juniperus chinensis obv. 47 cm, Juniperus chinensis obv. 91 cm, Pinus nigra obv. 75 cm, Pinus nigra obv. 53 cm, Acer pseudoplatanus obv. 69 cm, Pinus nigra obv. 82 cm

Kry v kolízii 69 m2:

Ligustrom ovlifolium 17 m2 – živý plot, Philadelphos coronarius 7 m2 – živý plot, Rosa sp. 10 m2, Juniperus chinensis – 9 m2, Spiraea x van houtei 12 m2 – živý plot, Juniperus sabina – 5 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2.

Zmeny týkajúce sa dočasného užívania verejnej zelene od 01.01.2020

Z dôvodu zabezpečenia najšetrnejšieho nakladania s dočasne zabratou a užívanou verejnou zeleňou v meste Košice, uzatvorilo dňa 04.11.2019 mesto Košice so Správou mestskej zelene v Košiciach Príkaznú zmluvu. Predmetom uvedenej zmluvy je okrem iného záväzok Správy mestskej zelene v Košiciach uzatvárať s dočasným užívateľom verejnej zelene zmluvu, ktorej predmetom bude úprava vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania.

Vzhľadom na uvedené, považujeme za dôležité upozorniť verejnosť, že všetkým stanoviskám k záberu zelene či už z dôvodu stavby alebo iba uloženia materiálu, zariadení a pod. na verejnej zeleni, ktoré doteraz vydávala Správa mestskej zelene, bude predchádzať uzatvorenie Zmluvy o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania. V rámci tejto zmluvy sa dočasný užívateľ zaväzuje zložiť na náš účet finančnú zábezpeku, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie úpravy zabratej zelene po skončení prác, v prípade, ak si svoju povinnosť úpravy zabratej zelene dočasný užívateľ nesplní sám. Výška finančnej zábezpeky závisí od výmery zabratej zelene. Až po uzatvorení uvedenej zmluvy a zložení finančnej zábezpeky obdŕži dočasný užívateľ stanovisko správcu k záberu zelene.

Po protokolárnom odovzdaní upravenej verejnej zelene, zloženú finančnú zábezpeku vrátime dočasnému užívateľovi bezúročne v celosti alebo v prípade nesplnenia si povinnosti úpravy zabratej zelene, po odpočítaní nákladov na jej úpravu v zmysle platného cenníka.

Všetky žiadosti o stanovisko Vás naďalej žiadame adresovať na Správu mestskej zelene v Košiciach tak ako doposiaľ.