Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

HORIZONTÁLNE VRTY

SANAČNÉ PRVKY STABILIZUJÚCE SÍDLISKO DARGOVSKÝCH HRDINOV

Územie sídliska Dargovských hrdinov sa zásadne odlišuje od rovinných stavenísk, a to z hľadiska svahovitosti a členitosti terénu, i z hľadiska inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov staveniska. Tieto špecifické pomery staveniska si vyžiadali osobitné technicko-organizačné opatrenia v priebehu prípravy a realizácie výstavby a vyžadujú si osobitný prístup i počas užívania a údržby vybraných zariadení sídliska tak, aby v priebehu dlhodobého užívania územia a objektov sídliska bola zachovaná stabilita a nedošlo ku zhoršovaniu, alebo narušeniu geologických pomerov územia.

HORIZONTÁLNE VRTY – (HV) Účelom horizontálnych vrtov je znížiť hladinu podzemnej vody, čím sa dosiahne zvýšenie stability odvodňovaných svahov. Na meranie výdatnosti výtoku vody z horizontálnych odvodňovacích vrtov (horizontálne hydrogeologické objekty – HHO) bolo v roku 2018 sledovaných 133 HHO , čo vlastne predstavovalo 211 vyústení horizontálnych vrtov.
I. okrsok 13 HHO čo predstavuje 20 vyústení, II. okrsok 4 HHO čo predstavuje 9 vyústení, III. okrsok 10 HHO čo predstavuje 19 vyústení, IV. okrsok 44 HHO čo predstavuje 82 vyústení, V. okrsok 62 HHO čo predstavuje 81 vyústení.

VERTIKÁLNE HYDROGELOGICKÉ VRTY – (VHO) slúžia na meranie hladiny podzemnej vody. V roku 2018 bol spôsobilých 33 zvislých hydrogeologických vrtov (VHO).
I. okrsok 7 VHO, II. okrsok 4 VHO , III. okrsok 4 VHO , IV. okrsok 7 VHO , V. okrsok 11 VHO

GEODETICKÉ BODY slúžia na priestorové a výškové zmeny v teréne. Počet geodetických bodov v okrsku I až V je 24.

INKLINOMETRICKÉ VRTY slúžia na základné merania podpovrchových deformácií. Porovnaním jednotlivých meraní je možné zístiť veľkosť posunu v rôznych hĺbkach za sledované obdobie, orientáciu a rýchlosť pohybu v určitých časových intervaloch. Počet inklinometrických vrtov 10 v okrsku I až V.

XIV.etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach