Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

HĽADÁME

PRÍJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

Voľné pracovné pozície kategória THZ :

 

SAMOSTATNÝ  PROJEKTANT

Charakteristika pracovných činností: spracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtovej dokumentácie, grafické a písomné podklady pre rekonštrukciu mestskej zelene, návrhy na obnovu a rozvoj mestskej zelene.

Kvalifikačná požiadavka: VŠ -záhradná a krajinná architektúra.

Požiadavka na prax: aj bez praxe.

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom (WORD, EXCEL, OUTLOOK, AutoCad, Photoshop, SketchUp, cenkros/odis), VP sk. „B“

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

ARBORISTA

Charakteristika pracovných činností: zabezpečenie odbornej starostlivosti o stromovú zeleň zameranú na aplikáciu arboristických  štandardov, dohľad nad odbornými orezmi drevín, posudzovanie zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti a vitality drevín, návrh opatrení v procese údržby drevín pre zabezpečenie ich najvyššej možnej kvality.

Kvalifikačná požiadavka: VŠ (záhradníctvo, lesníctvo).

Požiadavka na prax: aj bez praxe.

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, práce i vo výškach, VP sk. „B“

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

SAMOSTATNÝ TECHNIK PRE TVORBU DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY 

Charakteristika pracovných činností: vypracovanie základného dokumentu starostlivosti o dreviny v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny, spracovanie prehľadu o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom význame drevín v katastrálnom území mesta Košice, príprava podkladov pre budúce zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri realizácii náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

Kvalifikačná požiadavka: VŠ, ÚSO (záhradníctvo, lesníctvo).

Požiadavka na prax: VŠ aj bez praxe, SŠ prax 5 rokov.

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, VP sk. „B“

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 839,50 € do 1007,50 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

Voľné pracovné pozície kategória R :

ZÁHRADNÍK

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO, SO.

Požiadavka na prax: 3 roky.

Ostatné požiadavky: odborná spôsobilosť na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe, odborná spôsobilosť na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, spôsobilosť na prácu vo výškach, manuálna zručnosť pri práci s prostriedkami malej mechanizácie, bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 750,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy, platová kompenzácia za sťažený výkon práce a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

STROJNÍK  MECHANIZAČNÝCH  PROSTRIEDKOV  PRE  KOMPOSTOVANIE

Charakteristika pracovných činností: príjem biologicky rozložiteľného odpadu, váženie, zatriedenie a evidencia odpadu, obsluha a údržba mechanizmov v procese prípravy kompostu, spolupráca pri spracovaní odpadu a ošetrovaní kompostu.

Kvalifikačná požiadavka:   ÚSO,  SO  (záhradníctvo, mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení).

Požiadavka na prax: 3 roky.

Ostatné požiadavky: preukaz strojníka – obsluha nakladacieho a vykladacieho stroja kolesového,  VP „C,E“ manuálna zručnosť pri práci s prostriedkami malej mechanizácie, bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 750,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy, platová kompenzácia za sťažený výkon práce a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

ELEKTRIKÁR – SILNOPRÚDAR

Kvalifikačná požiadavka: SOU, ÚSO (elektromechanik).

Požiadavka na prax: 3 roky.

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

– min. § 22 Vyhl. č. 508/2009 Z. z., znalosť vodoinštalatérskych prác, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zručnosť a zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 750,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

ZAMESTNANEC  VLASTNEJ  OCHRANY

Charakteristika pracovných činností: vlastná  ochrana objektov zverených do správy  SMsZ v Košiciach a majetku organizácie nachádzajúceho sa v chránenom objekte.

Kvalifikačná požiadavka: ÚSO, SOU.

Požiadavka na prax: Aj bez praxe.

Ostatné požiadavky: bezúhonnosť, odborná spôsobilosť v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vodičský preukaz sk. „B“, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Plat v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je od 750,00 € do 851,00 € v závislosti od počtu rokov praxe + variabilná zložka – osobný príplatok max. do výšky najvyššieho platového stupňa príslušnej platovej triedy a v prípade priaznivých hospodárskych výsledkov ročné odmeny do výšky dvojmesačného platu.

 

Výhody zamestnancov SMsZ v Košiciach:

▪️ Dovolenka:  5 dní dovolenky naviac.

▪️ Stravovanie: Formou stravovacej karty v hodnote 5,85 € (z toho úhrada zamestnancom 1,70 €) za každý pracovný deň, resp. finančný príspevok na stravovanie. Stravné je poskytované aj za dobu čerpania dovolenky.

▪️ Doplnkové dôchodkové sporenie, t. j. 3. pilier: Príspevok zamestnávateľa vo výške 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

▪️ Nákup rastlinného materiálu so zľavou 20 % na všetok rastlinný materiál do limitu 300 €.

▪️ Bezplatné parkovanie motorového vozidla.

▪️ Ďalšie výhody sú poskytované zamestnancom v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy po uplynutí skúšobnej doby.

Kontakt: 055/7263410, 055/7263443

Uchádzači môžu svoje životopisy a motivačné listy zasielať na mailové adresy: nagyova@smsz.sk, semanovaj@smsz.sk

Viac informácií na: https://smsz.sk/hladame/


KONTAKT :

JUDr. Katarína Ondášová – poverená vedením právneho a personálneho úseku

Henrieta Nagyová – SOR pre personálnu prácu
Jolana Semanová – SOR pre personálnu prácu

TEL.Č
055/7263410
055/7263443

E-mail:
ondasova@smsz.sk
nagyova@smsz.sk
semanovaj@smsz.sk