Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

O NÁS

Správa mestskej zelene v Košiciach bola zriadená ako mestská príspevková organizácia na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.69 zo dňa 7.1.1992.

Úlohou Správy mestskej zelene v Košiciach je usmerňovať a koordinovať činnosti smerujúce k optimálnemu a kvalitatívne vyrovnanému životnému prostrediu v meste ako celku. Nezastupiteľná funkcia je v oblasti regulatívnej, koncepčnej, plánovacej a kontrolnej. Snahou je vytvoriť podmienky pre čo najužšiu spoluprácu v oblastiach projekcia – realizácia – údržba – ochrana zelene. 
Správa mestskej zelene v Košiciach vykonáva  starostlivosť o zeleň v ňou spravovaných 7 mestských častiach   o celkovej rozlohe 460 ha v rámci vlastnej réžie z Magistrátom mesta Košice prideleného rozpočtu.

Správa mestskej zelene v Košiciach  má v súčasnosti vyše 430 zamestnancov.

Základným účelom a predmetom činnosti mestskej príspevkovej organizácie

Správy mestskej zelene v Košiciach  v zmysle zriaďovateľskej listiny je :

 • spravovanie zelene v rozsahu :
  • parkov – centrálnych, obvodových, okrskových
  • sprievodnej zelene komunikácii
  • zelene obytných skupín
  • stromoradia
 • spravovanie :
  • detských ihrísk a parkových chodníkov
  • fontán, vodotryskov a potôčikov
  • minerálneho prameňa Anička
  • mlynského náhonu
  • umeleckých diel osadených v zeleni, zvonkohry
  • pomníky na námestí Osloboditeľov a socha Maratónca
  • horizontálne a vertikálne vrty, pevné body a pilotove steny podmieňujúce stabilitu územie sídliska Dargovských hrdinov
  • svahu Šibená hora
  • oporných múrov v zeleni podchycujúcich terén
  • rigolov a kanalizačných vpustí v zeleni odvodňujúce terén
  • budovy a stavieb skleníkového hospodárstva na Rastislavovej 79
  • časti – záhrady Bernátovce
  • hnuteľného a nehnuteľného majetku pre výkon činnosti
  • pozemkov
  • Verejného cintorína
  • Krematória
 • pestovanie okrasných stromov, kríkov a kvetov
 • realizuje geodetické zamerania pre spracovanie pasportizácie verejnej zelene
 • vykonávanie projektovo-rozpočtovej a inžiniersko-investorskej činnosť na realizáciu, rekonštrukciu zelene a drobných stavieb
 • realizovanie zberu, nakladanie a zhodnocovanie odpadu, zaradeného podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako odpad zo záhrad a parkov, biologický rozložiteľný odpad, drevný odpad z orezov a výrubov, lístie, tráva  ( konečný produkt – kompost, je spracovaný v kompostárni Bernátovce )

V rámci podnikateľskej činnosti Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje :

 1. maloobchod a veľkoobchodnú činnosť v rozsahu predmetu činnosti – nákup a predaj okrasných drevín, krov, stromov a zeminy
 2. poskytovanie záhradníckych služieb za úplatu
 3. vykonávanie projektovej činnosti za úplatu
 4. prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb
 5. predaj na priamu konzumáciu
 6. prípravné práce pre stavby, demolácie, búracie a zemné práce
 7. prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
 8. nakladanie s ostatným odpadom v súlade so základným účelom a predmetom činnosti
 9. prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie detských ihrísk
 10. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 11. čistiace a upratovanie služby
 12. uskutočňovanie krajinoarchitektonických sadových diel
 13. výkon činnosti stavbyvedúceho
 14. výkon činnosti stavebného dozoru

Okrem uvedených hlavných činností Správa mestskej zelene v Košiciach  –  na základe licencie na prevádzkovanie  „vlastnej ochrany „  –  zabezpečuje ochranu nehnuteľnosti a niektorých prevádzkovaných zariadení.

Hlavné činnosti organizácie  zabezpečuje   Úsek prevádzkovo technického námestníka riaditeľa, v členení :

 1. Oddelenie záhrad, prípravy výroby záhrady, odbytu a odbornej záhradníckej skupiny
 2. Oddelenie projekcie a prípravy výroby zelene
 3. Technici zelene – údržba a realizácia
 4. Technické oddelenie
 1. ODDELENIE ZÁHRAD, PRÍPRAVY VÝROBY ZÁHRADY, ODBYTU  A ODBORNEJ ZÁHRADNÍCKEJ SKUPINY

SKLENÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

  V areály na Rastislavovej 79 sa nachádza výrobná časť- skleníkové hospodárstvo , ktoré zabezpečuje výrobu kvetín pre výsadbu do jednotlivých mestských častí mesta Košice. Naše kvetiny skrášľujú nie len parky a kvetinové stĺpy na  Hlavnej ulici , ale ich krásou sa môžete kochať aj v ostatných MČ na našich kvetinových záhonoch.  Ročne sa vypestuje a zároveň vysadí približne 35 000 dvojročiek a 110 000 rôznych  letničiek.  Časť produkcie kvetín sa dopestuje na komerčné účely.    Počet zamrstnancov-6      

PREDAJŇA – RASTISLAVOVA 79

Ponúka na predaj široký sortiment letničiek, dvojročiek , trvaliek , okrasných drevín s voľnej pôdy ,  v kontajneroch z vlastnej výroby a nákupu. Okrem toho ponúkame na predaj aj  doplnkový sortiment -substráty, hnojivá, trávne semeno, mulčovaciu kôru a iné.

Počet zamestnancov-2/ v sezóne 1 pomocný zamestnanec/

ODBORNÁ ZÁHRADNÍCKA SKUPINA

Hlavnou činnosťou našej odbornej záhradníckej skupiny, je realizácia a údržba  kvetinových výsadieb,  ktorá zahŕňa prípravu záhonov, výsadbu , zálievky ,odburinenie a estetickú úpravu záhonov. Na jar sa obyvatelia Košíc môžu potešiť krásou záhonov s kvitnúcimi  cibuľovinami  a dvojročkami,  ktoré prečkali zimné obdobie, po jesennej výsadbe prikryté čačinou. Počas zimného obdobia sa  zaoberáme orezmi krov a tvarovaním stromov podľa potreby v jednotlivých MČ . Na jar  sa po odkvitnutí  cibuľovín,  likvidujú  záhony a  pripravuje sa výsadba letničiek. Okrem kvetín v záhonoch a vo vázach a pyramídach na Hlavnej ulici , sa zabezpečujeme  vynášanie kvetinových  segmentov ,na stĺpy predovšetkým v historickom centre nášho mesta ,  ale aj ostatných  MČ. Na Hlavnej ulici v parkoch realizujeme  počas sezóny  údržbu trávnikov ich kosenie a prihnojovanie atď. Zúčastňujeme sa pri  výzdobách rôznych akcií s mobilnou zeleňou , ktoré sa konajú pod záštitou mesta Košice. Po odkvitnutí letných kvetinových záhonov, po Medzinárodnom Maratóne Mieru, sa začína s jesennou výsadbou cibuľovín /tieto nakupujeme cca /40 000 ks/ a dvojročiek. Údržba záhonov sa  ukončuje prikrývaním záhonov čačinou, na ochrana kvetín pred mrazom. Celková výmera kvetinových záhonov-cca 3200 m2.

   Počet zamestnancov-12

ZÁHRADA BERNÁTOVCE

V našej okrasnej škôlke sa zaoberáme pestovaním a predajom širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín. Ponúkame  vzrastlé listnaté  stromy z voľnej pôdy so zemným balom , listnaté dreviny v kontajneroch aj z voľnej pôdy, ihličnaté dreviny vhodné do živých plotov, alebo ako solitéry z vlastnej výroby , ale aj z nákupu. Pre podnikateľov zaoberajúcich sa záhradníckou činnosťou platia po predložení originálu živnostenského listu veľkoobchodné ceny. Počet zamestnancov-14   KOMPOSTÁREŇ Kompostáreň v Košiciach sa nachádza v areály Záhrady Bernátovce ,spracováva biologický odpad vytvorený na území mesta Košice, zabezpečuje tým ochranu životného prostredia . Zhodnocovaním odpadu má prispievať k hospodárnosti  pri spracovaní organického materiálu a zároveň získať použiteľný produkt. Hlavnou činnosťou kompostárne je  recyklácia , úprava odpadov ( t.j. drvenie) a skladovanie odpadov. 
Počet zamestnancov-4

2. ODDELENIE PRÍPRAVY VÝROBY ZELENE A PROJEKCIE

Oddelenie projekcie pozostáva z troch časti a má 9 zamestnancov

GEODETICKÁ ČASŤ (dvaja zamestnanci) :

 • inventarizácia a pasportizácia zelene
 • zabezpečovanie inžinierskych sietí pre projekciu
 • zameriavanie, vytyčovanie plôch a tvorba grafických podkladov

STAVEBNÁ PROJEKCIA (dvaja zamestnanci):                           

 • projektovanie detských ihrísk
 • projektovanie multifunkčných ihrísk
 • projektovanie drobných stavieb
 • dozor nad stavebnou činnosťou

PROJEKCIA ZELENE (piati zamestnanci):

 • projektovanie verejnej zelene (sadové úpravy, kvetinové výsadby, rekonštrukcie parkov)
 • projektovanie privátnej zelene (sadové úpravy obchodných a priemyselných objektov, projektovanie a realizácia súkromných záhrad)
 • projektovanie a realizácia závlahových systémov
 • výpočty spoločenských hodnôt
 • hodnotenie zdravotného stavu vegetácie
 • spracovávanie cenových ponúk pre realizácie sadových úpravy
 • spracovávanie a vyhodnocovanie plánov jarných a jesenných výsadieb verejne zelene.
 • TECHNICI ZELENE  – ÚDRŽBA A REALIZÁCIA

Údržbu a realizáciu spravovanej zelene zabezpečujú strediská, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých mestských častí.

Technici zelene

 • spolupracujú s mestskými úradmi jednotlivých mestských častí, s Magistrátom mesta Košice, referát životného prostredia,
 • spolupracujú pri spracovaní plánu úloh údržby s príslušnými časťami
 • vedú evidenciu vzniknutých škôd na zeleni, spolupracujú s mestskou a štátnou políciou pri poškodzovaní zelene,
 • vykonávajú dozor budúceho užívateľa, zúčastňujú sa územného, stavebného a preberacieho konania,
 • sledujú dodržiavanie termínov v stavebných povoleniach, predkladajú podnety miestnym úradom mestských častí na vyvodenie sankcií,
 • spracovávajú stanoviská k žiadostiam o povolenie prekopávok, dočasnému príp. trvalému záberu zelene,
 • vybavujú podnety občanov a organizácií, týkajúce sa zelene,
 • zabezpečujú prostredníctvom projekcie zakreslenie všetkých zmien v pasportizácii,
 • zodpovedajú za náhradné výsadby v zmysle vydaných rozhodnutí,
 • zodpovedajú za zdravotný stav zelene v príslušnej mestskej časti a navrhujú opatrenia,
 • zabezpečujú výsadbu v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie v rámci mesta a zodpovedajú za jej kvalitu,
 • zabezpečujú údržbu zelene, t.j. trávnikov, detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek, vyprázdňovanie smetných košov umiestnených v zeleni, čistenie rigolov a zálievky,
 • v zimnom období zabezpečujú čistenie chodníkov v zmysle operačného plánu zimnej údržby.
 • TECHNICKÉ ODDELENIE :
 • referent investičnej výstavby
 • dopravno – mechanizačné stredisko
 • správa budov a zariadení
 • oddelenie BOZP, CO, PO, MTZ, VO (vlastná ochrana )

Referent investičnej výstavby :

 • organizuje a zabezpečuje predprojektovú a projektovú činnosť, investičnú výstavbu a dodávateľsko – odberateľské vzťahy na úseku,
 • zabezpečuje posúdenie technickej dokumentácie pre investičnú výsadbu,
 • sleduje stav príprav a realizácie plánovaných investičných akcií ich ukončenie a písomne odovzdáva dielo budúcemu prevádzkovateľovi s príslušnou dokumentáciou. V prípade reklamácii ich uplatňuje u dodávateľa v zmysle zmluvy.

Dopravno – mechanizačné stredisko :

 • zabezpečuje a riadi komplexné využívanie dopravných prostriedkov,
 • zodpovedá za kvalitne vykonanú prácu a techniku kosenia, strihania živých plotov, orezov a výrubov,
 • zabezpečuje a riadi prevádzku drvičky (získaná štiepka sa využíva na mulčovanie  kríkových záhonov )
 • zabezpečuje včasnú a kvalitnú realizáciu vianočnej výzdoby na území mesta Košice.

Správa mestskej zelene v Košiciach  prostredníctvom vlastného strediska dopravy zabezpečuje dopravné služby spojené s likvidáciou odpadu zo zelene ako aj zálievky rastlinného materiálu v rámci mesta. Všetky práce sa koordinujú a zabezpečujú podľa náročnosti a závažnosti, pričom sa kapacity presúvajú podľa potreby.
Jednou z činností je aj zabezpečovanie zimnej údržby na niektorých peších komunikáciách a aktívna účasť pri riešení kalamitných a povodňových situáciách. Zimnú údržbu vykonáva Správa mestskej zelene v Košiciach na ploche o  výmere 10 753 m2. Táto výmera pozostáva z dláždených a sypaných chodníkov v zeleni. Na túto činnosť okrem ľudských zdrojov disponuje mechanizáciou a to v zložení : 2 ks kolesový traktor s prídavnou radlicou a 1 ks posypovačom, 1 ks malotraktor MT 8, 1 ks nakladač NEW HOLLAND, 6 ks nákladné kontajnerové vozidlá, 1 ks UNC LOCUST. 

Pri organizovaní spoločenských podujatí, športových súťaží v Meste Košice, Správa mestskej zelene v Košiciach je neoddeliteľnou súčasťou pri ich zabezpečovaní. Sú to akcie, ako napr. „Dni mesta Košíc, Majstrovstvá sveta  v ľadovom hokeji, Medzinárodný maratón mieru, vianočná výzdoba centrálnej mestskej zóny.

Väčšinu prác zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach svojpomocne. Prostredníctvom dodávateľských organizácií zabezpečuje len nevyhnutné činnosti z dôvodu chýbajúcich kapacít a mechanizácie ako napríklad

 • čistenie, meranie a rekonštrukcia horizontálnych vrtov, ktoré podmieňujú stabilitu sídl. Dargovských hrdinov,

Stredisko správy budov :

 • oprava, údržba a komplexná starostlivosť o objekty v správe organizácie
 • oprava a  údržba  detských ihrísk, pieskovísk, parkových lavičiek a mobiláru
 • výstavba nových detských ihrísk
 • zabezpečuje včasnú a kvalitnú realizáciu vianočnej výzdoby na území mesta Košice.
 • zodpovednosť  za :
  • prevádzku fontán, potôčikov, vodotryskov, jazierka v Mestskom parku,
  • za technický a estetický vzhľad zverených plastík  (sochy )  v zeleni
  • za  prevádzku a údržbu Mlynského náhonu a Minerálneho prameňa Anička,

Oddelenie BOZP, CO, PO, MTZ, VO (vlastná ochrana ):

 • Bezpečnosť pri práci,  civilná ochrana, požiarna ochrana a vlastná ochrana sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy v jednotlivých oblastiach
 • Materiálno-technické zabezpečenie vykonávajú traja zásobovači a dvaja skladníci.

Činnosti ostatných zložiek   ( viď. príloha č.  2 – organizačná schéma)  sú štandardné, ako v ostatných organizáciách verejnej správy.

ZÁVER :

Správa mestskej zelene v Košiciach  veľký dôraz kladie na informovanosť nielen, čo sa týka dotknutých organizácií, ale aj na informovanosť obyvateľstva. Prostredníctvom vlastnej webovej stránky –  www.smsz.sk , ako aj prostredníctvom masmédií sa snažíme čo najpravidelnejšie oboznámiť verejnosť s pripravovanými zásahmi do verejnej zelene, ako sú výruby, výsadby, rekonštrukcie stavebného, resp. sadovníckeho charakteru a pod. Nechýbajú ani informácie o rôznych akciách, zľavách na rastlinnom materiáli či predaj a prenájom vianočných stromčekov.

Správa  mestskej zelene v Košiciach v maximálnej možnej miere snaží uspokojiť požiadavky občanov na kvalitu mestskej zelene ako celku.