Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

CINTORÍN A KREMATÓRIUM

Cemetery
Verejný cintorín a Krematórium

AKTUALITY

Vzhľadom na práce súvisiace s rekonštrukciou strechy krematória nad administratívnymi priestormi, sú kancelárie správy pohrebísk dočasne premiestnené do priestorov pri technickom vchode v zadnej časti budovy. Otváracie hodiny pre verejnosť ostávajú nezmenené, ale prosíme verejnosť, aby počas trvania prác nad administratívnou časťou krematória uprednostnila vybavovanie stránok prostredníctvom mailu krematorium@smsz.sk alebo telefonicky na čísle 0910 677 669.

Od 17. januára sa pre realizátorov prác na území cintorína mení vstup s motorovými vozidlami kvôli prácam vo vstupnej časti cintorína bude vstup povolený len od Židovského cintorína. Viac informácií nájdete pri priloženej mape.


Verejný cintorín

Rastislavova 2427/83
040 01 Košice

tel.: 0910 678 159
tel.: 0910 606 952

mail: cintorin@smsz.sk

Krematórium Košice

Zelený dvor 2702/1
040 01 Košice

tel.: 0910 677 669

mail: krematorium@smsz.skVerejný cintorín je najväčším pietnym miestom na Slovensku. Má rozlohu 32 hektárov a nachádza sa na ňom približne 32 000 hrobových miest.
Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala na základe zmluvy o zverení do správy, uzavretej s mestom Košice, správu Verejného cintorína a Krematória v Košiciach odo dňa 17.11.2019.
Rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri užívaní služieb pohrebiska a pri návšteve pohrebiska upravujú prevádzkové poriadky Verejného cintorína a Krematória v Košiciach, ktoré boli vydané formou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213 a č. 214. Uvedené prevádzkové poriadky sú dostupné na našej internetovej stránke.

INFORMÁCIE PRE OBČANOV – Uzatváranie nájomných zmlúv, Prepis nájomných zmlúv, Upozornenia po uplynutí doby zaplateného nájmu, poskytovanie informácii.

VZN 213 – Prevádzkový poriadok Verejný cintorín

Cenník k VZN 2013  – Verejný cintorín

Prechodné ustanovenie – (právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) – Verejný cintorín

Cenník k VZN 2014  – Krematórium

VZN 214 – Prevádzkový poriadok Krematórium

Prechodné ustanovenie – (právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) – Krematórium


POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)