Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

AKTUALITY

Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020

Dňa 17.02. 2020 o 8:00 sa uskutočnilo stretnutie k stavbe: „Rekonštrukcia plynovodu Košice – Sídlisko Ťahanovce UO1590_2020“ za účasti projektanta SPP p. Ondrejku, starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, pracovníkov MU MČ Košice – Ťahanovce, zástupcov realizačnej firmy MONTRÚR s.r.o. a zamestnancov Správy mestskej zelene v Košíciach. (SMsZ)

Na stretnutí projektant a zástupcovia realizátora stavby odprezentovali termín začatia a ukončenia stavby: 15.03.2020 – 31.08.2020 a trasu plánovanej rekonštrukcie, ktorá je totožná s existujúcou trasou plynovodu. SMsZ a MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce mali námietky voči navrhnutej trase, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu v ochrannom pásme existujúceho plynovodu boli tieto námietky zamietnuté (nakoľko sa v okolí určenej trasy nachádzajú ďalšie inžinierske siete /IS/ a nie je priestor na posunutie plynovodu) .

Následne bolo stretnutie (10:30) za účasti pani riaditeľky SMsZ Ing. Marty Popríkovej, JUDr. Rovinského a projektanta SPP p. Ondrejku, kde bolo konštatované: „že zmena trasy plynovodu pre spleť IS nie je možná“ a preto bolo navrhnuté vykonanie kontrolných sond medzi odbočkami z Ázijskej triedy na Sofijsku ulicu (oproti POOLTIME – bazénové centrum) kvôli zisteniu presného trasovania IS v zelenom páse, pre následnú možnosť obnovy stromoradia ( v súčasnosti 8 ks Fraxinus excelsior) ak to rozloženie IS dovolí.

Hĺbenie kontrolných sond je plánované na začiatok 12-ho týždňa 2020.

Stromy v kolízii 25 ks:

Acer saccharinum obv. 50 cm, Acer saccharinum obv. 58 cm ( trojkmeň), Acer saccharinum obv. 32 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 163 cm, Salix matsudana ´Tortuosa´ obv. 116 cm, Malus sp. obv. 126 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Fraxinus excelsior obv. 47 cm, Fraxinus excelsior obv. 57 cm, Fraxinus excelsior obv. 32 cm, Fraxinus excelsior obv. 38 cm, Fraxinus excelsior obv. 35 cm, Fraxinus excelsior obv. 50 cm, Fraxinus excelsior obv. 44 cm, Pinus nigra obv. 63 cm, Acer saccharinum obv. 22 cm, Juniperus chinensis obv. 44 cm, Picea pungens obv. 53 cm, Juniperus chinensis obv. 41 cm, Juniperus chinensis obv. 47 cm, Juniperus chinensis obv. 91 cm, Pinus nigra obv. 75 cm, Pinus nigra obv. 53 cm, Acer pseudoplatanus obv. 69 cm, Pinus nigra obv. 82 cm

Kry v kolízii 69 m2:

Ligustrom ovlifolium 17 m2 – živý plot, Philadelphos coronarius 7 m2 – živý plot, Rosa sp. 10 m2, Juniperus chinensis – 9 m2, Spiraea x van houtei 12 m2 – živý plot, Juniperus sabina – 5 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2, Juniperus sabina – 3 m2.

Zmeny týkajúce sa dočasného užívania verejnej zelene od 01.01.2020

Z dôvodu zabezpečenia najšetrnejšieho nakladania s dočasne zabratou a užívanou verejnou zeleňou v meste Košice, uzatvorilo dňa 04.11.2019 mesto Košice so Správou mestskej zelene v Košiciach Príkaznú zmluvu. Predmetom uvedenej zmluvy je okrem iného záväzok Správy mestskej zelene v Košiciach uzatvárať s dočasným užívateľom verejnej zelene zmluvu, ktorej predmetom bude úprava vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania.

Vzhľadom na uvedené, považujeme za dôležité upozorniť verejnosť, že všetkým stanoviskám k záberu zelene či už z dôvodu stavby alebo iba uloženia materiálu, zariadení a pod. na verejnej zeleni, ktoré doteraz vydávala Správa mestskej zelene, bude predchádzať uzatvorenie Zmluvy o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania. V rámci tejto zmluvy sa dočasný užívateľ zaväzuje zložiť na náš účet finančnú zábezpeku, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie úpravy zabratej zelene po skončení prác, v prípade, ak si svoju povinnosť úpravy zabratej zelene dočasný užívateľ nesplní sám. Výška finančnej zábezpeky závisí od výmery zabratej zelene. Až po uzatvorení uvedenej zmluvy a zložení finančnej zábezpeky obdŕži dočasný užívateľ stanovisko správcu k záberu zelene.

Po protokolárnom odovzdaní upravenej verejnej zelene, zloženú finančnú zábezpeku vrátime dočasnému užívateľovi bezúročne v celosti alebo v prípade nesplnenia si povinnosti úpravy zabratej zelene, po odpočítaní nákladov na jej úpravu v zmysle platného cenníka.

Všetky žiadosti o stanovisko Vás naďalej žiadame adresovať na Správu mestskej zelene v Košiciach tak ako doposiaľ.

Od polovice novembra 2019 Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala do svojej správy Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach.

Od polovice novembra 2019 Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala do svojej správy Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach.
Úlohu správcu sme prijali s maximálnou vážnosťou, a postupne sme pristupovali k odstraňovaniu väčších nedostatkov .
V neposlednom rade sme začali aj s bežnou údržbou zelene. V tomto období realizujeme na Verejnom cintoríne odstraňovanie pňov po predchádzajúcich výruboch.
Neodstránené pne boli nie len neestetické, ale prekážali návštevníkom cintorína, pri chôdzi , od vyššej trávy nebolo ich vidieť, ľudia sa potkýnali .
K dnešnému dňu bolo vyfrézovaných 66 ks pňov priemeru 30 – 50 cm .
V odstraňovaní pňov budeme pokračovať, čaká nás ešte poriadny kus práce.

STROMY PRE OBCE

Je tu Jeseň a s ňou spojená možnosť jesennej výsadby, preto by sme Vám chceli dať do pozornosti aktuálnu ponuku okrasných rastlín z našej produkcie.
Radi vás privítame v Záhrade Bernátovce, kde si môžete vybrať zo širokého sortimentu rastlinného materiálu. Pre samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie poskytujeme 20% zľavu z predajnej ceny. Ak si vyberiete zo sortimentu v priloženej tabuľke v hodnote viac ako 1000€ ponúkame možnosť dohody individuálnej ceny. Dôvodom akcie je nutnosť vyskladniť časť škôlky z dôvodu výstavby obchvatu rýchlostnej cesty R2. Rastlinný materiál si je možne prísť pozrieť a osobne zarezervovať v našej okrasnej škôlke.

Na Vašu návštevu sa teší cely tím okrasnej škôlky Bernátovce.

Stromy pre obce

Nové originálne ihrisko „OVEČKA“

Ďalšie ihrisko sme …po stavebnej stránke… dokončili 16. augusta 2019 .
Správa mestsej zelene v Košiciach v Čermeli..pri hisorickej železnici vybudovala nové …ozaj originálne ihrisko….
„Ovečka“….pre Košičanov známe miesto..pri „Baránku“.
Atraktivny herný prvok DRAK , vyhotovený z dreva , nielen dokonale zapadá do čarovnej zelne Čermeľa … ale zároveň je výzvou pre každého malého „horolezca, stenolezca…či fanúšika Indiana Jones…“.
Decká….veľa šikovných a správnych hmatov pri zdolávaní prekážok

Demontáž betónovej hrádzky Mlynského náhona na ulici Slovenskej jednoty

Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečila v dňoch 19 a 20.08.2019 demontáž betónovej hrádzky Mlynského náhona na ulici Slovenskej jednoty , ktorá bola v minulosti z dôvodu umožnenia splavovania malými plavidlami v úseku nad hrádzkou až do jazera Ryba navýšena, čo malo za následok zrušenie pôvodnej funkcie tejto hrádze – okysličovanie a celkové vylepšenie kvality vodného toku. Demontáž hrádzky na základe prieskumu trhu zrealizovala firma BARISA s.r.o , Važecká 11, 040 01Košice. Foto pred a po demontáži hrádzky.

19.2.2019 PLÁNOVANÝ VÝRUB STROMOV

Plánovaný výrub stromov plánovanom na deň 19.02.2019 (utorok) v čase od cca 7:00 – 15:00 hod. v lokalite Škultétyho ulica č. 3 (pri oplotení Špeciálnej základnej školy).
Výrub 4 ks stromov druhu topoľ čierny sa uskutoční na základe právoplatného Rozhodnutia Okresného úradu ŽP číslo : OU-KE-OSZP3-2018/007720.
Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o prestárle stromy s množstvom suchých konárov v korunách (v minulosti už spôsobili škody na majetku) a s množstvom parazitujúceho imela v dôsledku čoho ohrozujú svoje okolie, nakoľko sa v blízkosti nachádzajú dve školy, chodník, cestná komunikácia a parkoviská.

V SMsZ vyrastá nový fóliovník

V priestoroch areálu Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) vyrastá nový moderný fóliovník. Podľa slov vedúceho oddelenia záhrad Petra Vrábela ide o fóliovník francúzskej výroby s dvojplášťovou nadúvanou fóliou.
„Havarijný stav skleníkov, ktoré sme tu mali bol dlhodobo pre kvalitnú starostlivosť o rastlinný materiál neudržateľný,“ povedal. Nový fóliovník bude mať výmeru 480m2, s automatickým ovládaním vetrania a tieňovania.
Vo fóliovníku sa budú nachádzať rastliny, ktoré SMsZ využije pri kvetinovej výzdobe mesta, ale aj pri predaji obyvateľom. Jeho cena vrátane výstavby je 59638,80 eur s DPH.
Zmluvný termín dokončenia výstavby je 28. február.

O prenájom stromčekov bol opäť obrovský záujem

Už po šiestykrát pripravila Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach možnosť prenájmu vianočných stromčekov pre obyvateľov Košíc. O túto službu je už tradične obrovský záujem doslova pár hodín po spustení registrácie na stránke SMsZ boli ponúknuté stromčeky rozchytané.
„Stromčeky rozvezieme do domácností, obyvateľom podáme základné informácie o tom, ako sa o ne počas doby prenájme majú postarať a v týchto dňoch ich opätovne zvážame do priestorov areálu SMsZ, kde počkajú na vhodné podmienky na to, aby sme ich z črepníkov mohli presadiť do záhrady v Bernátovciach,“ povedal riaditeľ SMsZ Róbert Trtík, s tým, že cena prenájmu bola 35 eur. Ako podotkol, každoročne takto spoločnosť ponúka na prenájom stovku týchto symbolov Vianoc. „Radi by sme tento počet aj zvýšili, ale kapacitné dôvody nám to nedovoľujú,“ doplnil Trtík.
Stromčeky budú prevezené na jar a všetky budú vysadené do okrasnej škôlky na regeneráciu. Mali by prežiť bez problémov. V minulosti SMsZ zapožičiavala niektoré aj dva roky po sebe. Tie, ktoré sa vysadia, po regenerácii zhruba po jednom až dvoch rokoch budú ďalej zhodnotené výsadbou v meste, predajom, prípadne ako rezaný vianočný strom.

Európsky týždeň mobility 2018

Eúropsky týždeň mobility : 16-22. septembra
Využi Eúropsky týždeň mobility a cestuj MHD za polovicu.
(podmienky kampane na www.dpmk.sk, www. facebook.com/dpmkofficial)
21.9.2018, piatok
10:00-18:00 – námestie OC Galéria
Výstava alternatívnych dopravných prostriedkov
s možnosťou niektoré vyskúšať
elektromobily, elektrobicykle, segway, elektrobežky, bikesharing, šlapacie káry, tall bike, E-koliesko
Sprievodné aktivity: skákací hrad, maľovanie n tvár, tvorivé dielne, súťaže pre deti, pumptrack, koncert v historickom autobuse Karosa B952
22.9.2018, sobota
Svetový deň bez áut
MHD zdarma pre všetkých

Chcú revitalizovať Mlynský náhon

Riešenie nevyhovujúceho stavu Mlynského náhonu v Košiciach bolo predmetom spoločného stretnutia zástupcov Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), zástupcov Magistrátu mesta, Útvaru hlavného architekta a tiež zástupcov občanov a aktivistov združených v iniciatíve Mlynský náhon – Hornád v meste.
Keďže mesto nebolo úspešné pri získaní finančných zdrojov z Eurofondov na revitalizáciu Mlynského náhonu, zhodli s účastníci stretnutia na tom, že v blízkej budúcnosti budú potrebné aspoň čiastočné úpravy, ktoré by napomohli prietoku vody, úprave brehov Mlynského náhonu a jeho využitie na rekreačné účely a vyriešenie najpálčivejších problémov – najmä ekologických, prevádzkových a spoločenských.
„Mlynský náhon nie je v dobrom stave. Preto sme ako správcovia tohto objektu privítali toto stretnutie, aby sa aj zástupcovia občanov mohli aktívne podieľať na jeho skrášlení a skvalitnení funkcionality,“ uviedol vedúci technického oddelenia SMsZ Miroslav Šógor.
Kľúčovou úlohou je nepochybne vyriešenie prietoku a odtoku vody z koryta, prekládka sietí, ktoré bránia plynulému toku pri Rokoku a v neposlednom rade riešenie profilov – šikmých brehov, komplikujúcich údržbu – kosenie, umiestnenie hrádzok a ďalších prvkov.
„Sme presvedčení, že tieto opatrenia okrem zlepšenia kvality vody a bio parametrov toku tiež umožnia správcovi jednoduchšiu, bezpečnejšiu a ekonomickejšiu údržbu,“ dodal poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ladislav Rovinský.
Všetci účastníci pracovného stretnutia sa zhodli na tom, že zúčastnené strany budú participovať na návrhu a realizácii riešenia tak, aby výsledné dielo bolo v súlade s občianskou požiadavkou, požiadavkami správcu a urbanistickým zámerom.
„Bude potrebné aj v mestskom zastupiteľstve dôrazne presadiť, aby sa čo najskôr vyčlenili nevyhnutné finančné zdroje na revitalizáciu Mlynského náhonu pretože ide o jeden z najpálčivejších problémov tohto mesta,“ povedala predsedníčka Komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Iveta Kijevská s tým, že bude potrebné rátať s týmito prostriedkami už v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Osviežovače vzduchu vydržali len týždeň

Iba týždeň vydržali nepoškodené osviežovače vzduchu, ktoré na Hlavnej ulici v Košiciach umiestnili pracovníci Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ).
„Osviežovače vzduchu už niekoľko rokov počas letných horúčav spríjemňujú pobyt Košičanov, či návštevníkov historického centra nášho mesta,“ uviedol riaditeľ SMsZ Róbert Trtík. Ako zdôraznil, ľudia si na tento spôsob osviežovania horúceho vzduch rýchlo zvykli a SMsZ zaznamenala len pozitívne ohlasy.
„Bohužiaľ, pravdepodobne vinou neznámych vandalov, sme museli vo štvrtok 7. júna jeden z dvoch osviežovačov demontovať a odviezť do sídla našej organizácie na opravu,“ doplnil riaditeľ SMsZ. Pripomenul, že v tomto prípade nejde ani tak o finančnú škodu, ktorú vandali spôsobili, ale skôr o prístup k majetku mesta a k zariadeniu, ktoré má slúžiť všetkým. „Urobíme však všetko pre to, aby sa osviežovač vrátil na miesto a naďalej bol k dispozícii ľuďom, ktorí trávia svoj čas pri prechádzkach centrom mesta,“ doložil.
Pritom len 1. júna boli dva osviežovače umiestnené na Hlavnú ulicu. Sú nastavené na prevádzku každý deň od 10:00 do 18:00 hod. Prvý rozprašovač je umiestnený ako po minulé roky na Hlavnej ulici na strane hotela Hilton približne na úrovni Východoslovenskej galérie, druhý museli pracovníci SMsZ posunúť smerom k Námestiu Maratónu mieru, pretože na pôvodnom mieste je momentálne záhrada reštaurácie.

Fontány sa prebúdzajú zo zimného spánku

Pracovníci Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) v týchto dňoch pripravujú po zimnej odstávke postupné spustenie činnosti fontán v meste Košice
„Chceli by sme postupne uviesť do činnosti všetky fontány, ktoré má v správe SMsZ tak, aby boli funkčné už v rámci Dní mesta Košice,“ uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Róbert Trtík.
Zdôraznil však, že plán spustenia sa môže operatívne meniť podľa stavu napúšťania vody do fontán a podľa momentálneho technického stavu jednotlivých fontán.

„V stredu 25. apríla v popoludňajších hodinách po napustení vody do bazéna bude funkčná Hrajúca fontána na Hlavnej ulici,“ doložil Trtík s tým, že pôjde zatiaľ o skúšobnú prevádzku, ale ak sa nevyskytnú žiadne technické problémy, fontána by už mala byť funkčná aj v ďalších dňoch. Zároveň bude spustená aj činnosť Severného potoka. „Máme v pláne uviesť do činnosti aj fontánu pri Immaculate a uloženie pontónov v plávajúcej fontáne v Mestskom parku,“ doplnil riaditeľ.
Vo štvrtok 26. apríla a v piatok 27. apríla sa postupne uvedú do činnosti aj fontány na Alžbetinej ulici, pri kaplnke sv. Michala, pred Magistrátom mesta Košice, na Mieri, na Luníku II a Luníku VII, na Letnej ulici a pri Dome umenia.
„V pondelok 30. apríla máme naplánované spustenie plávajúcej fontány v Mestskom parku, fontány na Drevnom trhu a tiež postupné doladenie a nastavenie trysiek fontán po skúšobnej prevádzke,“ uzavrel Trtík.
Ako dodal, SMsZ urobí všetko pre to, aby boli všetky fontány funkčné a spríjemňovali tak život obyvateľom aj návštevníkom mesta.

Správa mestskej zelene bude čistiť Mlynský náhon

Od piatka 5. apríla začne Správa mestskej zelene (SMsZ) so znižovaním hladiny Mlynského náhonu až k jeho postupnému vypusteniu. V rigole Mlynského náhonu však pracovníci SMsZ zachovajú kvôli vodným živočíchom stabilný prietok.

Dôvodom vypustenia Mlynského náhonu je jeho pravidelná údržba, k takémuto kroku pristupuje SMsZ niekoľkokrát ročne, pričom vždy dbá o to, aby bolo čo najmenej narušené prirodzené prostredie pre živočíchy, ktoré v Mlynskom náhone žijú. Práce na údržbe sa začnú začiatkom budúceho týždňa a podľa náročností prác sa ukončia najneskôr do piatka 13. apríla.

Mlynský náhon je technická pamiatka a najstaršie inžinierske dielo v Košiciach, ktoré vzniklo približne  v 15. storočí. Dostal pomenovanie po bývalom vodnom mlyne. V minulosti bol využívaný na rekreáciu i ako hnacia sila.

V súčasnosti Mlynský náhon začína pri jazere Ryba na Aničke, s ktorým je aj prepojený. Mlynský náhon je napúšťaný betónovým potrubím situovaným pri rieke Hornád pod Malou vodnou elektrárňou Ťahanovce. Následne preteká ulicami Ťahanovské riadky, Alešovo nábrežie a Tyršovo nábrežie  až po Gorkého ulicu. Potom preteká  podzemím cez Staré Mesto južným smerom. Voda z Mlynského náhonu je odvádzaná odpadovým potrubím uloženým v bývalej trase Mlynského náhonu. Na povrch opäť vyviera na začiatku ulice Pri bitúnku, pri ktorej aj následne preteká. Vlieva sa po 1km (od ulice Pri bitúnku) do rieky Hornád na území mestskej časti Juh. Celková dĺžka Mlynského náhonu je približne 5,5 km.

Správa mestskej zelene modernizuje detské ihriská

Aj v roku 2017 pokračuje Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach v modernizácii detských ihrísk.

Ako uviedol riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie Róbert Trtík, modernizáciu týchto ihrísk si vyžiadali požiadavky na vyššiu bezpečnosť, ale aj zvýšené nároky rodičov na modernejšie a kultúrnejšie prostredie, na ktorom trávia ich deti svoj voľný čas.

„Ihriská prispôsobujeme moderným normám najmä na bezpečnosť jednotlivých herných prvkov,“ povedal riaditeľ SMsZ. Doložil, že pre správcu ihrísk je dôležité, každý rok vyčleniť dostatok finančných prostriedkov práve na túto činnosť. Zdôraznil tiež, že SMsZ má v správe celkovo 208 detských ihrísk, pričom takmer polovica z nich bola zriadená ešte pred rokom 1989 a z dnešného pohľadu už nevyhovuje európskym normám. „Práve takéto detské ihriská je nutné postupne revitalizovať a prispôsobovať najnovším požiadavkám,“ doplnil Trtík.

V roku 2017 v spolupráci s úradmi košických mestských častí preinvestuje SMsZ pri rekonštrukcii detských ihrísk spolu viac ako 76.200 eur. „Týka sa to ihrísk na Kisdyho ulici, na ulici Krupinskej, na Ceste pod Hradovou, na Čárskeho ulici, na uliciach Fábryho, Buzuluckej, Povstania českého ľudu a na Lidickom námestí,“ spresnil riaditeľ SMsZ. Dodal tiež, že pre ďalších sedem ihrísk je spracovaný návrh, prípadne podaná žiadosť na o dotáciu na ich rekonštrukciu.

„Našim cieľom je, aby sa nám v čo najkratšom čase podarilo zrekonštruovať všetky detské ihriská tak, aby mohli bezpečne plniť svoj účel a aby pre naše deti a ich rodičov prinášali radosť a dobrý pocit pri  aktívnom trávení voľného času,“ uzavrel Trtík.

Európsky deň mobility 2017

Správa mestskej zelene v Košiciach Vás ako spoluorganizátor srdečne pozýva na Európsky deň mobility, ktorý sa uskutoční v piatok 22. septembra v čase 10.00 – 18.00 h.

Na ploche námestia pred OC Galéria bude prezentovaných viacero noviniek zo sveta moderných a najmä ekologických spôsobov dopravy. Ústrednou témou bude aktuálne diskutované verejné požičiavanie bicyklov, tzv. bike-sharing, ktorý si okoloidúci budú môcť bezplatne vyskúšať.

Sadnúť si budú môcť aj do špičkových elektro-automobilov a dokonca si na jednom z nich aj zašoférovať krátku trasu okolo fontány. Nebudú chýbať ani menej náročné prostriedky na „otestovanie“ ako segway a elektro-kolobežky. O mladších návštevníkov bude postarané detskými atrakciami a tvorivými dielňami.

Dominantou tohto „výstaviska“ bude autobus – veterán, v ktorom bude počas celého dňa znieť živá hudba v podaní viacerých hudobníkov, v dopoludňajších hodinách najmä pri návšteve materských a základných škôl aj projekt Slovenské detské pesničkyMichal Kentoš a neskôr skupina KonT

Predstavíme Vám moderné elektro-autá, bike sharing, car sharing i veterán so živou hudbou.