Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

KREMATÓRIUM A CINTORÍNY INFORMÁCIE PRE OBČANOV

Informácie pre občanov

Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala na základe zmluvy o zverení do správy, uzavretej s mestom Košice, správu Verejného cintorína a Krematória v Košiciach odo dňa 17.11.2019.

Rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri užívaní služieb pohrebiska a pri návšteve pohrebiska upravujú prevádzkové poriadky Verejného cintorína a Krematória v Košiciach, ktoré boli vydané formou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213 a č. 214. Uvedené prevádzkové poriadky sú dostupné na našej internetovej stránke.

Uzatváranie nových nájomných zmlúv

Od 17.11.2019 je Správa mestskej zelene v Košiciach  jediným prenajímateľom urnových, hrobových miest a miest v kolumbáriu na Verejnom cintoríne a v Krematóriu v Košiciach.

Pracoviská Správy mestskej zelene v Košiciach sú na Rastislavovej 83, Košice pre Verejný cintorín a Zelený dvor 1, Košice pre Krematórium.

V prípade záujmu prenajať si urnové, hrobové miesto alebo miesto v kolumbáriu na Verejnom cintoríne a Krematóriu v Košiciach je potrebné osobne navštíviť uvedené pracoviská, na ktorých bude spísaná Nájomná zmluva, ako jediný relevantný právny vzťah, ktorý oprávňuje nájomcu užívať urnové, hrobové miesto alebo miesto v kolumbáriu.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a VZN mesta Košice č. 213 a č. 214, nie je možné uzatvárať podnájomné resp. iné obdobné zmluvy s inými fyzickými či právnickými osobami, ktoré by oprávňovali subjekt užívať urnové, hrobové miesto alebo miesto v kolumbáriu. Správa mestskej zelene v Košiciach vedie v zmysle zákona evidenciu o všetkých uzatvorených Nájomných zmluvách, a preto obdobné zmluvné vzťahy nie sú akceptované.

Prepis nájomných zmlúv

Správa mestskej zelene v Košiciach vo svojich prevádzkových poriadkoch, deklarovala, že v prípade, ak bola zmluva o užívaní hrobového, urnového miesta alebo miesta v kolumbáriu uzatvorená pred 17.11.2019 s predchádzajúcim prevádzkovateľom pohrebiska, spoločnosťou REKVIEM – pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o., užívateľ miesta má nárok na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so Správou mestskej zelene v Košiciach, pričom  doba zaplateného nájomného bude akceptovaná. Preto vyzývame občanov, aby sa za týmto účelom dostavili do kancelárie na Rastislavovej 83, Košice alebo v prípade urnových miest a miest v Kolumbáriu umiestnených v Krematóriu, do kancelárie Zelený dvor 1, Košice v priebehu roka 2020.

Vrátené nájomné

Predchádzajúci správca pohrebiska, spoločnosť REKVIEM– pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o., v zmysle zákona o pohrebníctve, vyzývala užívateľov miest  na Verejnom cintoríne a Krematóriu v Košiciach k úhrade podnájomného pred uplynutím doby, na ktoré bol tento poplatok zaplatený.  

Užívateľom, ktorí poplatok zaplatili prevodom na účet spoločnosti REKVIEM– pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o. po 17.11.2019, teda po prevzatí správy pohrebísk Správou mestskej zelene v Košiciach, bude tento poplatok v zmysle vyhlásenia konateľa spoločnosti vrátený na ich účet.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby sa občania v takomto prípade dostavili  na pracoviská Správy mestskej zelene, Rastislavova 83, Košice alebo Zelený dvor 1, Košice  za účelom uzatvorenia Nájomnej zmluvy, ako aj zaplatenia chýbajúceho nájomného.

Upozornenia o uplynutí doby zaplateného nájomného

Správa mestskej zelene v Košiciach zasiela priebežne nájomcom Upozornenia v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve o uplynutí doby zaplateného nájomného, a zároveň o vypovedaní nájomnej zmluvy a vyzýva ich k ďalšej úhrade nájomného. Tieto upozornenia sú zasielané v písomnej forme s priloženou poštovou poukážkou.

V prípade záujmu pokračovať v užívaní urnového, hrobového miesta alebo miesta v kolumbáriu, je potrebné, v zmysle uvedeného Upozornenia, zaplatiť zo strany nájomcu nájomné na ďalšie obdobie na účet správcu vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004.

Nájomné je možné uhradiť priloženou poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo aj osobne na pracoviskách Verejného cintorína a Krematória v Košiciach, kde bude o úhrade vystavený pokladničný doklad.

V opačnom prípade, ak nájomca v stanovenej lehote nájomné na ďalšie obdobie nedoplatí, je to považované za výpoveď nájomnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je v zmysle zákona 1 rok a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede.

Poskytovanie informácií

dom nájomných zmlúv, hrobových, urnových miestach a miestach v kolumbáriu poskytujú zamestnanci Správy mestskej zelene osobne na pracoviskách Verejný cintorín, Rastislavova 83, Košice a Krematórium, Zelený dvor 1, Košice alebo telefonicky na tel. č. 0910 678 159 Verejný cintorín a 0910 677 669 Krematórium.