Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: február 2020

Zmeny týkajúce sa dočasného užívania verejnej zelene od 01.01.2020

Z dôvodu zabezpečenia najšetrnejšieho nakladania s dočasne zabratou a užívanou verejnou zeleňou v meste Košice, uzatvorilo dňa 04.11.2019 mesto Košice so Správou mestskej zelene v Košiciach Príkaznú zmluvu. Predmetom uvedenej zmluvy je okrem iného záväzok Správy mestskej zelene v Košiciach uzatvárať s dočasným užívateľom verejnej zelene zmluvu, ktorej predmetom bude úprava vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania.

Vzhľadom na uvedené, považujeme za dôležité upozorniť verejnosť, že všetkým stanoviskám k záberu zelene či už z dôvodu stavby alebo iba uloženia materiálu, zariadení a pod. na verejnej zeleni, ktoré doteraz vydávala Správa mestskej zelene, bude predchádzať uzatvorenie Zmluvy o úprave vzťahov pri prenechaní verejnej zelene do dočasného užívania. V rámci tejto zmluvy sa dočasný užívateľ zaväzuje zložiť na náš účet finančnú zábezpeku, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie úpravy zabratej zelene po skončení prác, v prípade, ak si svoju povinnosť úpravy zabratej zelene dočasný užívateľ nesplní sám. Výška finančnej zábezpeky závisí od výmery zabratej zelene. Až po uzatvorení uvedenej zmluvy a zložení finančnej zábezpeky obdŕži dočasný užívateľ stanovisko správcu k záberu zelene.

Po protokolárnom odovzdaní upravenej verejnej zelene, zloženú finančnú zábezpeku vrátime dočasnému užívateľovi bezúročne v celosti alebo v prípade nesplnenia si povinnosti úpravy zabratej zelene, po odpočítaní nákladov na jej úpravu v zmysle platného cenníka.

Všetky žiadosti o stanovisko Vás naďalej žiadame adresovať na Správu mestskej zelene v Košiciach tak ako doposiaľ.

Od polovice novembra 2019 Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala do svojej správy Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach.

Od polovice novembra 2019 Správa mestskej zelene v Košiciach prevzala do svojej správy Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach.
Úlohu správcu sme prijali s maximálnou vážnosťou, a postupne sme pristupovali k odstraňovaniu väčších nedostatkov .
V neposlednom rade sme začali aj s bežnou údržbou zelene. V tomto období realizujeme na Verejnom cintoríne odstraňovanie pňov po predchádzajúcich výruboch.
Neodstránené pne boli nie len neestetické, ale prekážali návštevníkom cintorína, pri chôdzi , od vyššej trávy nebolo ich vidieť, ľudia sa potkýnali .
K dnešnému dňu bolo vyfrézovaných 66 ks pňov priemeru 30 – 50 cm .
V odstraňovaní pňov budeme pokračovať, čaká nás ešte poriadny kus práce.

POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba (sezónna žardiniéra), sviečka (kahanec)
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Odstránenie a čistenie hrobu od náletových drevín - vrátane nakládky a odvozu, Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom
POPIS PRÁCE
Čistiace práce - odstránenie machu z hrobu, vrátane likvidácie odpadu (nakládka odvoz), Ručné zametanie, Čistenie hrobu vysokotlakovým parným čističom, kvetinová výzdoba, sviečka (kahanec)